Nội Quy Chung Diễn đàn CLB Xây Dựng

I. Quy định chung đối với thành viên: 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đã gửi lên diễn đàn 2. Tôn trọng các thành viên khác trong diễn đàn. 3. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại diễn đà...